Sunrise

SITE OF YOGA AND MEDITATION

Йога сутри на Патанджали

Home   Contacts


ЙОГА ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА

“Patannjala-suutrani”

e древна индийска класика,
създадена от Бхагаван Шри Патанджали
през ІІ в.пр.н.е. Книгата е предназначена за
практикуващи Йога, за специалисти в областта
на философията, сугестологията, психотерапията
и за всички онези, които желаят да разширят
кръгозора на познанието си.

Издателство "Медицина и физкултура", 2007
Превод, интерпретация и коментар от © Никола Петров
ISBN 978-954-420-261-3

патаджали йога философия практика


      Основните цели преследвани от автора в тази книга са:
      1. Да се  представи Йога  философията  на Патанджали  в присъщата за европейския читател понятийна система, което да позволи книгата да се чете без предварителни познания в областта на индийската философия.
      2. Да се покаже, че между Философията на Йога, Античното философско наследство и Християнската теология съществуват сходства и аналогии.
      3. Да се интерпретира обожествяваният образ на Ишвара в светлината на дуалистичната философска система Санкхя, последовател на която е бил и самият Патанджали.

Книжарници разпространители на книгата

Изтегли Йога Сутри - Samadhipadah в PDF format!

      Встъпителни думи

      “Тъй като истинското “Аз” в човека е Духът, то той е достоен за най-висшето. Човешкото величие и могъщество са тези на Духа в него и поради тази причина, той никога не е в състояние да ги надцени, и нищо не е в състояние да му се противопостави и да не се разкрие пред него. Същността на Универсума, която първоначално е скрита и затворена в себе си, не би могла да се окаже непреодолима преграда пред стремежа на човека за познание. Тя непременно ще се разкрие пред него в безграничното си богатство и дълбочина, позволявайки му да и се възхити.”
                Г.В.Ф. Хегел, 28 октомври 1781 г.
ЧАСТ І. ТЕОРИЯ-САМАДХИ (Samadhi)
“Samadhipadah”


І.1 Сега започваме с изложение [на философията] на Йога (Yoga)
“atha yoganusasanam”


Първи систематизатор на Йога е Бхагаван Шри Патанджали (Patanjali) (ІІ в.пр.н.е.). Предполага се, че произведението му “Йога сутри” е създадено с цел да послужи за практическо ръководство на последователите на философската система Санкхя. Според нейния основоположник, мъдреца Капила Муни (Kapila Muni) (VІІІ-VІІ в.пр.н.е.), битието на Бог не може да бъде доказано и поради това не може да се признае и неговото съществуване. Това предопределя класическата Санкхя, като атеистично философско учение. Същото се отнася и за произведението на Патанджали, в което тя се използува като философска основа.

Системата Санкхя се обосновава върху следните фундаментални начала:
І. Съществуват два независими космически принципа - Пуруша (Purusha) и Пракрити (Prakriti), които са вечни и безгранични. В широкия смисъл на думата, Пракрити означава: първата жена, женското начало, природен субстрат, природа, материя, неизчерпаема творяща енергия и други. Пуруша се определя като: първият мъж, мъжкото начало, духовно начало, осеменяващ импулс, най-съвършеното нещо, космическо съзнание и други.
ІІ.  Следствието се съдържа в причината, още преди самото то да се проявило. Например палмовото масло е в палмовия плод преди то да е извлечено. Динята е червена отвътре преди тя да е разрязана. Растението се съдържа като следствие в семето още преди то да е прораснало.
ІІІ. Човекът и космосът са копия един на друг. Всичко, което го има в космоса, го има и в човека, и всичко, което го има в човека го има и в космоса, но това съответствие е по същност, а не по конкретна форма. От тази гледна точка космосът е одухотворено и разумно същество, такова каквото е и човекът. Неговият разум, подобно на човешкия, не е абсолютен идеал, а обща граница между духа и материята. Както човешкият разум е колективен разум на около 60 трилиона клетки в човешкото тяло, така и космическият разум е колективен разум на всички живи същества.
ІV. Светът е реален. За разлика от Веданта (Wedanta) и Будизма, той е познаваем, както по отношение на Природата (материята), така и по отношение на Духа. Типично за древно-индийската философска литература е използуването на “размити”понятия, които придобиват своята понятийна определеност едва в рамките на текстовия контекст. Една възможност за философско доуточняване и осмисляне на понятийното съдържание на Пракрити и Пуруша е те да бъдат отнесени към концепцията за причинно-следствената връзка (принцип ІІ). Развитието на Природата се състои от неизброимо множество свързани причинно-следствени вериги, в които събитията са подредени по реда на тяхното случване. Всяко едно събитие в такава верига е причина за всички следващи го. В Санкхя се приема, че всички причинно-следствени вериги изхождат от една обща Първопричина, породила Природата и развитието й. Древните мъдреците я нарекли Пракрити, “първата жена”. Тя обаче сама по себе си, без осеменяващ духовен импулс, не е активна. Ето защо в космологичната картина на съществуващото се използува още един фундаментален принцип – Пуруша. В метафоричен смисъл, той е мъжкото начало и всички прояви на Пракрити са “наслада за него”. Участието, обаче на Пуруша в това действие е пасивно. Той се свързва с нея, но остава непроменяем в процеса на развитието й. Той е съзнание, а тя действие и начален субстрат. Много популярен, илюстративен пример за необходимостта им един от друг е сравняването им с двойката слепец (Пракрити) и куц (Пуруша). За да оцелеят и двамата, Пракрити трябва да носи Пуруша на гърбът си. Когато достигнат до целта, която и двамата преследват, те вече нямат нужда един от друг и се разделят. През времето на тяхната съвместна връзка обаче Пракрити се развива от безформен природен субстрат в организирана и хармонична природа, а Пуруша, изучавайки нейното развитие, самоосъзнава самия себе си. От тук нататък той се отделя от нея и съществува като свободен дух. Това не означава, че природата изчерпва развитието си, защото в Санкхя, понятието Пуруша е събирателното наименование на безброй много Пуруши. Всички те изразяват една и съща същност, но се намират в различни стадии на освобождение и на отделяне от Пракрити. При това всеки един от тях взаимодействува с Пракрити напълно независимо от останалите. Такива Пуруши са индивидуалният човешки дух “Пуруша – Атман” (Аtmаn) и абсолютният дух “Пуруша – Брахман” (Brahman ). Атман и Брахман се различават един от друг единствено по това, че Пуруша-Брахман е напълно свободен, а Пуруша-Атман е в процес на освобождаване. Приема се, че веригите с които Атман е привързан към Пракрити са нещо външно за него, което не променя неговата същност. От тази гледна точка, “Пуруша-Атман” и Пуруша-Брахман, в същностен смисъл, са тъждествени. Множествеността на Пуруша в Санкхя представлява един не затихнал отглас от древна ведическа представа за Сътворението, съгласно която Пуруша е първият човек и първото семе. За да сътворят космоса, боговете го принасят в жертва като го разчленяват и от отделните късове, като от семена, пораждат земята, небето, въздуха, вятъра, хората и всичко останало (Rigvedasanghita X).

Най-съществената част във всички древни индийски философски системи, в това число и в Санкхя и Йога, е доктрината за освобождението. Според тях зависимият, не свободен човек отъждествява своето “Аз” с тялото, чувствата и разума, с това което в Санкхя се нарича “Его” (Ahankara). Поради тази си привързаност към проявите на материята, той е подложен на терора на съдбата и времето – Самсара (Samsara), изразяващ се в болки и страдания, невъзможност за душата да намери покой, безброй много прераждания, с които нищо не се променя. Единствената възможност за освобождение от Самсара е “Азът” да се разпознае като чист дух. В Йога това се постига чрез изучаване на трите проявления на “Егото” – телесното, емоционално-чувственото и разумното, и постигане на контрол върху тях. Така в хилядолетните традиции на Йога са се обособили следните три основни практики:

- Хата (Hatha) Йога, с която се постига контрол над телесни функции;
- Лая (Laya) Йога, с която се контролират емоциите и чувствата;
- Джнана (Jn?ana) Йога, практикуването на която позволява контрол над разума.

“Йога сутри” на Патанджали е насочена към духовното израстване на йогина, но това не би могло да стане с откъсване от изброените по-горе три проекции на човешкото поведение. Поради това тя има интегрален характер и ги включва в своята практика.
 
Според Shiwasanghita V.9, Йога се състои от Mantra Йога, Лая Йога и Раджа Йога. Мантра Йога е първата исторически обособила се практика на Йога. Тя произтича от древните ритуали, в които връзката с отвъдното се осъществява с магически фрази и с екстазното слово на жреците. Самата дума мантра означава заклинание.В литературата е популярна и класификацията предложена от Еvans-Wentz (The Tibetian Book of Dead, London, Oxford University Press, 1927):

І.Хата Йога – контрол върху дишането и телесните функции;
ІІ.Лая Йога – контрол върху волята и съзнанието:
1.Бхакти (Bhakti) Йога – контрол върху енергията на божествената любов;
2.Шакти (Shakti) Йога – контрол върху енергиите на природата;
3.Мантра (Mantra) Йога – контрол върху звуците;
4.Янтра (Yantra) Йога – контрол върху геометричните форми;
III.Дхиана (Dhyana) Йога – контрол върху разума;
IV.Раджа (Raja) Йога – контрол върху енергията свързана с противоположностите:
1.Джнана (Jnana) Йога – контрол върху мисълта;
2.Карма (Karma) Йога – контрол върху действието;
3.Кундалини (Kundalini) Йога – контрол върху психичните енергии;
4.Самадхи Йога – контрол върху екстаза.
 
По същество Мантра и Янтра Йога са техники (І.28), а не самостоятелни раздели, а Dhyana и Самадхи са степени (ІІ.29) на Йога и също и не следва да се класифицират като отделни системи Йога. В съвременната литература Раджа Йога се използува като синоним на Йога на Патанджали, която се основава мирозренчески върху Санкхя, а Кундалини се основава върху култа към Шива (Shiwa) и Шакти (Shiwasanghita). От тази гледна точка разглеждането на Кундалини като раздел от Раджа йога не е удачно. При събуждането на Кундалини се използуват медитативни техники свързани с тантрическите представи за връзката на фините био-енергии с древните богове Шива, Шакти, Рудра, Вайо, Индра и др., което не е присъщо на философската система Сангхя. Някои автори приемат, че Кундалини Йога и Лая Йога са синоними. От тази гледна точка класифицирането им като различни раздели на Йога също би било неправилно. От не формална гледна точка обаче трябва да се признае, че в индийските традиции са широко разпространени разнообразни практики, основаващи се на преливащи се едни в други различни митологични схеми и космологични принципи, което позволява и разнообразни класификации.


І.2 Съзнанието на йогина контролира врити.
“yogas-citta-vrtti-nirodhah”


Врити (Writti) е санскритско понятие с изключително широко смислово съдържание, което няма аналог в българския език. В контекста на “Йога сутри” то включва проявите на съзнанието - сетивни усещания, емоции, възприятия, чувства и мисли, както породени от околната среда, така и спонтанно възникнали в самото съзнание. В Самадхи съзнанието на Йогина напълно контролира врити. За да се постигне това, индивидуалният дух Пуруша-Атман трябва да се освободи от веригите, които го привързват към телесното и чувственото. Изчистването на съзнанието от “осцилации” поражда познание, което не може да се изрази с познатите логико-понятийни средства. То се приема за по-висша форма на психическа дейност от усещанията, емоциите, чувствата и мислите.

Схващането, че истинското познание може да се постигне единствено и само ако душата* се освободи от всичко телесно и чувствено се изказва и от Платон (V, IV в.пр.н.е., Platonis Phoedo):

“Тялото е препятствие на душата в търсене на познанието”;
“Душата мисли най-добре, когато не я тревожи нито слухът, нито зрението, нито болка, нито удоволствие, когато е намалила колкото се може повече общуването с тялото”;
“Неоспорими са доказателствата, че е невъзможно да се достигне до чисто познание без да се освободим от връзката си с тялото, съзерцавайки предметите, такива каквито те са сами по себе си, само с душата си”;
“Очистването на душата се състои в това тя да се затваря сама в себе си, да се съсредоточава сама в себе си и да живее доколкото е възможно, и сега, и в бъдеще, насаме със себе си, освободена от тялото като от окови”.


В системата Тантра Йога (Tantrika Yoga) освобождението на индивидуалния дух, подобно на “Йога сутри” на Патанджали” се постига с контрол над емоционално-чувствената психическа енергия. В съответствуващата космологична схема, бог Шива представлява космическо съзнание и мъжко начало, а съпругата му Шакти символизира женското начало, сексуалната енергия и другите енергии в които тя може да се трансформира. Тя е и Кундалини – латентна енергия в сензорно-чувствена форма. “Кундалини е енергия” (Yogakundalyupanishad 1.7), която в състояние на концентрация може да бъде събудена. В спящо състояние Кундалини е змия, навита върху фалуса (linga) на Шива, олицетворяващ неговата мощ. “В триъгълника на Муладхара се намира божествената енергия Кундалини” (Yogashikhopanishad 1.169). “Кундалини е енергия без форма” (Brihanilatantra 8.62). “Шива е безпомощен без енергията на Кундалини”( Gayatritantra 3.131). В Самадхи йогинът се стреми да събуди змията и да я накара да пропълзи по линията на гръбначния му стълб, от чакрата** (Chakra) Муладхара (Muladhara) (Rigwedasanghita 1.5.3, Maitrayani-sanghita 3.12.6, Taittiriya-sanghita 7.5.18), намираща се в областта между гениталиите и ануса, до обиталището на Шива – чакрата Сахасрара (Sahasrara), в теменната част на главата. При този акт на любовно сливане на Шакти с Шива, в тялото на йогина, се освобождава огромна био-енергия, която е под негов контрол. По продължение на гръбначния му стълб се отделя “изгаряща” го топлина.

В християнството също съществува път за освобождаване на индивидуалната душа чрез сливането й с Абсолютното начало (Бог Отец). Съгласно християнските представи Бог Отец е сам в себе си и е непознаваем. Душата, чрез съзерцание, може да постигне прозрение само за присъствието му. Това е блаженство, в което Бог се явява като първична светлина, но от това усещане за присъствие не се получава представа за самия него. Отражение на Бога Отец в душите и разума на хората е Логоса (Богът Слово, Синът божий). Той е роден от Бога Отец преди всички векове (Символ на Вярата), (Йоан 1.1-4,14), управлява светът в съответствие със своята хармонична и разумна същност, изявяваща се като принципи, идеи и закономерности, и достига до човешката същност като Бог Човек, въплътявайки се като Исус от Назарет. Опознаването на Бога може да се осъществи единствено чрез опознаването на Логоса в неговите божии творения – Природата и Човекът, или чрез съзерцание върху образа на Бога Човек – Исус Христос. Това практически се осъществява чрез изучаване на свещените текстове (Словото), стриктното спазване на божиите заповеди, разкаянието, молитвата, участие в християнските тайнства, възхвалата и благоговеенето пред християнските символи. Така душата става чиста от пороци и грехове, става свободна и спокойна. Принадлежността към определена световна религия и благоговеенето пред нейните символи не са пречка за практикуването на Йога. За Йога на Патаджали е характерно атеистично самоосъзнаване, при което боговете не се отричат, но на тях се гледа като на метафорични персонификации на фундаментални космическите принципи. Непреодолима пречка пред практикуващия Йогин са безверието и отрицанието. За да се избегнат, все пак, вътрешни конфликти е необходимо практикуващият да осмисли същностното сходство между принципите на собствената си традиционна религиозна или атеистична принадлежност и тези на философията на Йога.

* Хегел интерпретира понятието “душа” във философията на Платон, като временно проявление на духа, докато той е свързан с тялото. Това оприличава душата с индивидуалният дух Пуруша-Атман в Санкхя. Докато тя е свързана с тялото всички прояви на живото същество я изразяват – съзнателни движения, дишане, мислене, говор, изразяване на емоции и чувства (G.W.F. Hegel, Vorlesngen Uber die Geshichte der Philosophie, Zweiter Band, A.Plato).
**Чакрите са фини (нематериални) телесни центрове източници на различни фини биологически енергии. Като нематериални по природа, те по необходимост са проявления на духа.


І.3 Тогава [в Самадхи] “Азът” се насочва към самия себе си.
“tada drastub svarupe 'vasthanam”


В Самадхи съзнанието е спокойно и йогинът може да види собствената си същност, своето истинско “Аз”. Както метафорично отбелязва Vivekananda, когато вятърът спре и вълните утихнат, е възможно да се види дъното на езерото.

І.4 [Извън Самадхи], съзнанието се контролира от врити.
“vrtti-saruppyam itaratra”


Когато съзнанието не е концентрирано, то се насочва към външните обекти или към спонтанно изплуващите в него образи, емоции, чувства и мисли.

І.5 Съществуват пет прояви на съзнанието, някои от тях приятни, а други не.
“vrttayah pancatayyah klistaklistah”


І.6 Те са познанието, заблуждението, измислицата, сънят и паметта.
“pramana-viparyaya-vikalpa-nidra-smrtayah”


І.7 Възприятията, логичните умозаключения и достоверните свидетелства са източниците на познанието.
“pratyaksanumanagamah pramanani”


Субект на познанието в Санкхя и Йога е “Азът”. Когато един човек каже: “Аз съм дърводелец”, то използуваното в случая “Аз” е тъждествено на отличаващата го професия, но това не е неговото истинско “Аз”. Тялото, възприятията, чувствата и разумът също не са “Аза”. Те са негови инструменти. За разлика от античната философия на Платон, Аристотел и Плотин, и обективния идеализъм от новото време на Хегел и Шелинг, в Санкхя мисълта не е самостоятелна същност. Тя се приема като продукт на разума, а разума като инструмент на “Аза”.

Крайната цел на познанието в Йога е освобождението на индивида от Самсара, от страданията и кармичната зависимост. Това се постига чрез изучаване на проявленията на “Егото”, връзката му с Природата и установяването на контрол върху него.

Според Санкхя сътворението на света се осъществява по следния космически сценарии: В момента на Великото Начало (Mahat), една част от Пуруша се съединява с Пракрити, като загубва своята свобода и идентичност на чист разум и се изявява като Пуруша-Атман. В резултат на това съединяване на противоположности се нарушава космическото равновесие и се освобождава огромна енергия, която превръща Пракрити в огнен хаос. Съгласно Ригведа (Rigvedasanghita Х,190): “Законите (Rita) и Природата (Bhava) се родиха от възпламенилата се топлина (Tapas). Така се роди нощта. Така се роди неспокойният океан. От океана се роди времето (годината) състоящо се от дни и нощи, господар на всичко живо. Сътвориха се последователно Слънцето, Луната, Деня, Нощта и Земята, и въздушното пространство; след това светлината”. В тази ведически текст се съдържат няколко велики прозрения, които не се отричат от Санкхя:


Първото е, че самото Сътворение се предшествува от възникването на Закони, на ред, по който се развива Природата. Подобно и античните гърци приемали космоса като съвършено, закономерно и подредено творение. Те вярвали, че Природата и човешкото общество следват определени закони. Според Хераклит те са Логоса - “ефирно тяло, семето за зараждането на космоса и реда в установения кръговрат” (Stephanus, Poesis philosophica). Същата идея намираме и в християнското учение: “В началото беше Логоса (Словото, Бога Слово, Божия син)”, “Всичко стана чрез Него и без Него нищо не стана” (Йоан 1.1-3) .

Второто е, че освен закон, Rita означава и истина. Тя обаче не може да се роди в самото начало на сътворението, защото истината се нуждае освен от реалност и от разум (Manas), който да я прозре, а също и от едно свободно съзнание, което да я възприеме без да я изкриви. Според Хераклит истината е знание за Логоса, а неистината е нашето заблуждение. В библейския смисъл, истината е способността на съзнанието да различи доброто от злото и вярното от невярното. Единственото чисто и свободно съзнание в момента на Сътворението на света е “Пуруша-Брахман”, онази част от множеството индивидуални Пуруши, която при Сътворението е запазила изначалната си свобода. До Сътворението, истината е кухо понятие, поради отсъствието на реалност. “Тогава не е имало нито нещо съществуващо (Sat), нито нещо несъществуващо (Asat)...” (Rigvedasanghita Х,129). Наблюдавайки Пракрити в нейното начално, огнено състояние и в нейното развитие, Пуруша-Брахман осъзнава как в нея се създава хармония и ред, как постепенно безредието и хаоса отстъпват, как постепенно се оформя разум и истина. За него Пракрити е огледало, в което той вижда себе си, но вече не като абстрактен идеал, а като своето отражение в света на материята, като истина за едно реално материално развитие.

Най-висшето творение, от връзката на Пракрити с Пуруша, е Разума. От една страна той е свързан с Пуруша-Брахман, като идеална логика, а от друга с Пракрити, като материална реалност и развитие. Това го поставя в положението на слуга на двама господари. С появата на Разума се ражда и различието – доброто и злото, истинното и неистинното. Той може да бъде използуван както за добро, така и за зло, както за освобождение на индивидуалния дух (Пуруша-Атман) от Пракрити, така и за обвързването му с още по-здрави вериги. Колкото и обвързан да е разумът в тази си изначална дуалност, единствено и само той в света на Пракрити, може да различи истината за материалното развитие, и единствено само той може да прозре, че в развитието на материята се съдържа изначално вложен абсолютен идеал.

Същата идея за връзката между разума и истината се изказва и в християнско-юдейската схема за сътворението на света. В Битие 3.22, след като Адам изяжда ябълка от дървото на познанието ”Господ Бог каза: Ето, Човекът стана като един от Нас да познава доброто и злото”. Това е един забележителен момент в развитието на космоса, ознаменуващ появата на човешкия разум, поставен наравно с Бога, една нова брънка в космическата верига на времето, в която връзката между причината и следствието, вече се определя не само от еднозначните природни закономерности, но и от човешкия разум, от човешкия избор и воля. Това е моментът, в който човекът се самоосъзнава като нещо отличаващо се от природата. Този акт на отделянето на homo sapience, се изразява символично в Битие 3.23 с изгонването на Адам от Едемската градина (Библейският рай). Там, природният човек е живял по божията благосклонност, без отговорности, освободен от терора на противоположностите, но също така и без самосъзнание, без правото на избор, без свободна воля и без свобода изобщо. С изгонването на човека от рая се пораждат отговорността и свободата, онзи дискомфорт, който произтича от необходимостта да се вземат решения.


Третото е раждането на Времето. Според Хераклит то е тъждествено с огъня, който подържа развитието.

Четвъртото е развитието на Природата. Според Ригведа то се осъществява по сценарий твърде близък до представите на съвременната физика, а именно, че с гигантски взрив започва структуриране на Природата, при което от изначалното огнено кълбо се оформят галактични, звездни и планетарни системи, включително и слънчевата система със Слънцето, Земята и Луната. Появяват се различни форми на материята: земя, вода, огън, въздух, етер. Още в Ригведа, се излага идеята, че вселената и нейните проявления, включително и живите същества са съставени от пет елемента – земя (твърдо състояние на материята), вода (течно състояние), огън (състояние на преход освобождаващ латентна енергия), въздух (газообразно състояние) и етер (полево състояние).

Подобно на Ригведа и според Хераклит огънят е първичен природен принцип (процес). Към този принцип той прибавя още два. Единият се нарича “Път нагоре” и води към единение, към сливане в едно. Това е пътя на “на дружбата и хармонията”. Вторият е “Път надолу" и води към раздвоението, противопоставянето и разрушението. Това е пътя “на враждата, на омразата, на спора”. “Пътят надолу” превръща огъня във вода, а водата в земя. В “Пътя нагоре” водата се изпарява, достига слънчевата сфера и изгаря“, при което се раждат въздухът, етерът, планетите и звездите. Хераклит приема, че огънят не е стихия, а творяща, раждаща субстанция, през която се осъществява преходът между низшето и висшето, между небето и земята, между битието и небитието. Когато той се разгаря резултатът е чистота и единство, а когато той угасва резултатът е натрупване на противоречия и раздвояване. Така според Хераклит развитието на Природата се ръководи от три фундаментални принципа, които определят вертикалната слоеста структура на космоса. Най-ниско е разположена Земята, следвана от водата, огъня и въздуха. В Ригведа схемата е с пет елемента. Над въздуха древните индийци поставят – етера (празнотата, полето), най-финото проявление на материята.

Според Йога тази слоеста подредба на космоса се повтаря и в човешкото тяло. В него фините виталните центрове (чакри), чрез които йогинът контролира телесните и психическите си функции, са подредени в същия ред:


Земя. В областта между ануса и гениталиите се намира чакрата Муладхара (Muladhara Chakra) със символен елемент Земя. При мантра медитация този елемент се сублимира в мантрата Lang, (Lam). В Лая Йога при гласно произнасане на мантрите, те завършват със зука “м”, а при негласно с “нг” (виж коментара към сутра І. 27.

Вода. Малко над гениталната област е чакрата Свадхищхана (Swadhishthana) със символен елемент вода. При мантра медитация този елемент се сублимира в мантрата Wang (Wam).

Огън. В областта на пъпа е чакрата Манипура (Manipura) със символен елемент огън. При мантра медитация този елемент се сублимира в мантрата Rang (Ram).

Въздух. На височината на сърцето, в областта на гръбначния стълб, се намира чакрата Анахата (Anahata) със символен елемент Въздух. При мантара медитация този елемент се сублимира в мантрата Yang (Yam).

Етер. На височината на шията, в областта на гръбначния стълб, се намира чакрата Вишудха (Wishuddha) със символен елемент Етер. При мантра медитация този елемент се сублимира в мантрата Hang (Ham).

Слоестата структура на универсума и човека води началото си от пантеона на Веда, в който всеки от боговете има собствено поле на отговорност и действие. Сред тях са боговете на слънцето Суриа (Surya), Луната и божествената напитка Сома (Sома), зората Уша (Usha), на деня и светлината Митра (Mitra), на водата, нощта и равновесието Варуна (Varuna), богът на ураганите и огнената стихия Рудра (Rudra), богът на вятъра Вайо (Wayu), предводителят на всички богове Индра (Indra), богът на жертвения огън Агни (Agni) и др. В тази поредица присъствуват едновременно два бога на огъня. Единият е Рудра, богът на разрушителния огън, а другият е Агни, богът на жертвения огън, приятел на хората и техен застъпник пред останалите богове. Връзката с Агни и другите богове се осъществява с помощта на описаните в Яджурведа (Yajurveda) ритуални жертвени формули и действия, тържествени химни, магически заклинания.

От гледна точка на познанието, ритуалната практика през ведическия период олицетворява един своеобразен космически модел. Според него всяка една от петте природни субстанции: земя, вода, огън, въздух, етер е еманация на пораждащият я принцип – божеството, което я владее. Капризите на божествата се изразяват в катастрофални бедствия – спиране на времето, бури, наводнения, вулканични изригвания, светкавици, суши и др. Най-сигурното средство за да се спечели милостта на божествата е почитането, възхваляването, употребата на магически “формули” и пренасяне на жертви. Когато боговете са изключително разгневени, нещо което се изразява в катастрофални природни бедствия или болести, за да се възстанови реда в природата се принасят дори и човешки жертви. Жертвеният огън се отъждествява със самото жертвоприношение. Добре контролираният жертвен огън води до единство с отвъдното, до благополучие и спокойствие. Слабият, угасващ или прекалено силният жертвен огън водят до конфликт с отвъдното, до натрупване на противоречия. Спазването на ритуала е от фатална значимост, поради което той се изпълнява едновременно от няколко жреци, като ролята на единия от тях е да контролира останалите. Колкото и примитивна да e концепцията за необходимостта от жертвоприношения, това е първият осъзнат модел за осмисляне на универсума с помощта на причината и следствието, както и първата форма на възникване на колективно съзнание, основаваща се не върху табута, а върху принципи. Във всички следващи философски системи, включително и в Йога, идеята за само-жертвоприношението, играе определена роля. За да постигне своята свобода и сливане с Пуруша-Брахман, йогинът е длъжен да самопожертвува своето “Его”, да се отрече от спонтанността на телесните, чувствените и дори мисловните прояви. Йогинът медитира върху образа на бога на огъня - Рудра за да изгори онази част от себе си , която той не възприема като свое истинско “Аз”. При медитация върху Кундалини, в тялото му се освобождава силна топлина. Йогинът усеща изгарящ и пречистващ огън в местата през които преминава събудилата се змия. Това е енергията, която се освобождава от съединението на Шива и Шакти, която йогинът контролира и превръща в психо-ментална форма. В някои тантрически култове на мистично сексуално съединение, посветената партньорка Йони се приема за жертвен огън в който жертвата - йогинът, трябва да изгори за да се прероди духовно. Това е повторение на Сътворението на света, при което Пуруша осеменява Пракрити, превръщайки я в огнено кълбо (Tapas). В процеса на символичното изгаряне, йогинът се освобождава от ненужното.

Приемайки боговете в техните пет сфери на влияние, като метафорични персонификации на обективно съществуващи природни закономерности, Санкхя въвежда пет невидими природни енергии (сили), наречени пет фини елемента – Танматра (Tanmatra). Те са идеалната първопричина за възникването на петте груби елемента – земя, вода, огън, въздух и етер. Както в природата, така и в човекът всичко е изградено от тези фини и груби елементи.

Тъй като според Санкхя (І.1, принцип ІІІ) Човекът и космосът са копия един на друг, в развитието си човекът следва космоса. Според Aitareyaranyaka II.3, първоначално Атман се съдържа в природните форми: “...земята, вятърът, въздухът, небесните тела....”. В тези най-ранни форми на проявления на Природата, той е размит в природния субстрат, неосъзнат и пасивен. Той е толкова “Аз”, колкото и семето е растение. По нататък в същото произведение се казва: “Съществуват растения, дървета и животни и Атманът се разпознава все повече (в тях). В растенията и дърветата има сок, в животните има усещания. Атманът при животните стига до по-голяма чистота, тъй като и при тях също има сок, а в растенията няма мисъл. Атманът става още по-чист в човека. Защото човека още повече е надарен с разум”.

С появата на животните, Атман се само-обособява, като сетивност и чувственост, но продължава да е неосъзнат като разум и дух. На този етап бъдещото “Его” се проявява в сетивност и чувственост. Неговата активност се изразява латентно, в действия свързани с инстинктивното поведение. С появата на Разума, чрез Homo sapience, “Егото” се самоосъзнава. То започва да използува Разума като инструмент, но не се отъждествява с него и намира своята истинска същност в емоциите и чувствата. С развитието на Разума, индивидуалният дух Пуруша-Атман постепенно се самоосъзнава като “Аз”, като дух, който се отрича напълно от “Егото”. За осъществяването на този преход обаче, само разумът не е достатъчен. Необходими са и интуитивни прозрения, чрез които съзнанието да се самоопредели. Според Хегел, човекът е Дух само дотолкова, доколкото го е разпознал в себе си. Човекът, който не е разпознал Духа в себе си е в плен на собственото си “Его”. Духът съществува във всеки един, независимо от това дали го осъзнава или не. Дори привързан с тройна верига към Материята, той във всеки миг може да се “събуди" и освободи от нея. Това би могло да се случи като просветление, вследствие на екстремно човешко изпитание или като резултат от дълго и упорито търсене. Надписът “Опознай себе си” върху храма на Аполон в Делфи може да се разглежда като подтик към човека да се стреми да открие и да опознае “съвършената си вътрешна природа”, духа в себе си.

В “Йога сутри” на Патанджали “Азът” се реализира, чрез свободата и истината. Пътят към тях минава през изучаването и осмислянето на следните 25 принципа:

1.Пракрити – пасивната първопричина на всичко.
2.Пуруша – осеменяваща духовна космическа сила.
3.Разумът – най-висшето творение от връзката на Пуруша с Пракрити.
4.Произтичащото от Разума “Его” (Ahankara).
5-9.Произтичащите от “Егото” пет фини елемента – същности (Tanmatra).
10-14.Породилите се от петте фини елемента пет груби елемента: земя, вода, огън, въздух и етер.
15-25.Породилите се от “Егото” органи:
- на сетивата – очи, уши, нос, кожа, език;
- на действието – гласов орган, ръце, крака, седалище и полов орган;
- на вътрешно-телесната сетивност.

Според Диоген Лаерций (De Clarorum Philosophorum Vitis) и Платон, подобно на Санкхя приема, че светът е дуалистичен. В неговата космологична схема, космосът е резултат от смесването на двете независими космически начала – Разума* (бог) и материята.“Съществуващата в състояние на хаос материя била събрана на едно място от бог, защото решил, че хармонията е по-добра от безредието. И от това смесване произтичат четирите елемента-огън, вода, въздух и земя, от които се ражда космосът и неговото разнообразие”. “Крайната цел в развитието на космоса е да се уподоби разума (бога)”. С тази идея, Платон заема позиция много близка до тази на Веда и Санкхия, а именно, че в процеса на развитието на Природата, Духът се изявява все повече и повече. Той се изявява най-добре в съвършенството на човека. Според Платон, подобно на човека и космоса е одухотворен. Той е сферичен, защото това е най-съвършената форма. В човешкото тяло съществуват три идеални (фини) центъра на душата: в главата е съзнаващата душа, в сърцето е емоционалната душа и в областта около пъпа и черния дроб е желаещата душа. Платон вярва, “...душата е вечна и последователно се облича в много тела”. “Започвайки от центъра на тялото тя го обвива от всички страни .... Разделена е с помощта на хармонични деления и образува два свързани кръга - вътрешният, който също е разделен на шест и прави общо седем кръга.. [Душата] е съставена от елементи...Външният кръг е на единството, а вътрешният на различията. Мненията са свързани с движение по кръга на различието, а знанията по кръга на единството”.

*Според Диоген Лаерций, с думата бог Платон означава Ума и Причината. Той не е господар на вселената, на “всичкото”, както е в християнството, а е само единият от двата изначални космически принципа. Другият принцип – материята не се създава от бог. Тя съществува сама по себе си още преди сътворението на света в своето изначално хаотично и безформено състояние. Представата на Платон за Бог е близка до представата за Пуруша в Санкхя.


І.8 Заблуждението е представа за обект, не съответствуваща на формата, съдържанието или същността му.
“viparyayo mithya-jnanam atad-rupa-pratistham”


Заблуждението може да бъде резултат от изкривени възприятия, от изкривяване на истината поради силна емоционално-чувствена обвързаност с обекта, от нелогичен извод или от недостоверно свидетелство. Особен вид заблуждение е илюзията, при която менталния образа, в съзнанието на наблюдаващия, не е на наблюдавания обект. Илюзията може да се обуславя от различни причини – от особени условия при наблюдението, психическо заболяване, екстремално психическо или физическо натоварване, пристрастеност към алкохол, наркотици, токсично отравяне и др.

І.9 Измислицата е словесна конструкция за несъществуващ обект.
“sabdajnananupati vastusunyo vikalpab”


І.10 Сънят е врити провокирано от самото съзнание.
“abhava-pratyayalambana vrttir nidra”


Патанджали разглежда сънят и сънищата като врити, провокирани от самото съзнание. Когато човек спи без да сънува, съзнанието му е изпълнено с врити на пустотата. Илюзорната сетивна нагледност, възникваща при сънуване, е резултат от неосъзнати психични процеси. “Азът” и “Егото” са актьори в пиеса, сценарият на която е написан в глъбините на психичното. В състояние на сън съзнанието е изолирано от външни сетивни въздействия, но това не означава, че организмът е загубил сетивна връзка с околната среда. По време на сън тази връзка съществува, но не е обект на съзнанието. Същото се получава и при свръх концентрация на съзнанието. Тогава то сякаш заспива за всичко останало, освен за обекта на концентрация.

І.11 Паметта съхранява образи на отминали събития.
“anubhuta-visayasampramosah smrtih”


Съществуват два вида памет. Едната е свързана с настоящия живот, а другата със спомени от миналите прераждания. Според Платон (Platonis Phoedo) “знанието е спомняне на нещо, което си знаел отпреди. Това не би било възможно ако нашата душа не е съществувала някъде, преди да се прероди в нашия човешки образ”.

І.12 Контролът [върху съзнанието] се достига с упражнения и безпристрастност.
“abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah”


Безпристрастността не означава да си незаинтересуван и безучастен свидетел, а да си обективен и строг съдник на случващото се, неподаващ се на възникващи емоции и чувства.

І.13 Упражненията са усилия за задържане [на съзнанието в състояние на] концентрация.
“tatra sthitau yatno 'bhyasah”


Упражненията са постоянни усилия за достигане състояние на пълен контрол върху врити.

І.14 Постигнатият успех зависи от усърдието и себеотдаването.
“sa tu dirgha-kala-nairantarya-satkaradarasevito drdha-bhumih”


Усърдието и себеотдаването не означават прекомерност. В сравнението с времето и бита на Патанджали, съвременния човек е в неудържим, динамичен, информационен поток. Прекалените занимания с медитация могат да провокират симптомите на сетивен глад, който да доведе до трайни неврологични и соматични увреждания. Този феномен е отдавна известен във връзка с измененията, които са наблюдавани в психиката на корабокрушенци прекарали продължителни времена в самота, мореплаватели – самотници и изследователи в далечния север и Антарктида. Симптомите на паталогично психично състояние, свързано с продължителен “сетивен глад”, са описани в книгата на Джек Лондон “Скитник между звездите”. Много вероятно е авторът да черпи информация от собствени преживявания. През изминалите тридесет години, във връзка с продължителните полети на обитаеми космически кораби и надпреварата между космическите сили, публикациите свързани с този проблем бяха засекретени. В наша книга (Самовнушението в древността и днес, Изд. Медицина и физкултура, 1983) предупредихме за опасността от сензорен дефицит при прекомерни занимания с медитация. През 2002 г. международен колектив от шведски и канадски изследователи, ръководени от световно известния неврофизиолог Хакен Олаусон и съавт. направиха “важното научно откритие” (Unmyelinated tactile afferents signal touch and project to insular cortex, vol. 5, 9, pp900 – 904, 2002) относно необходимостта от достатъчна сензорна “консумация”, в частния случай на кожни усещания, за нормалното функциониране на централната нервна система. В състояние на сензорен глад настъпват компенсаторни реакции изразяващи се в патологично засилване на сензорната чувствителност, както и патологично усилване на въображението. Резултатите от невро-физиологични изследвания при космонавти, прекарали продължително време в самота показват, че проблемът е преодолим, но е необходимо постепенно привикване на организма и спазване на психическа “хигиена”, избягване на конфликтни ситуации, пълноценно ежедневие. В системата Йога психическата хигиена се осигурява от първите й две степени - Яма и Нияма. “В началото е полезно да не се медитира прекаленно дълго и да не се пресилваме. Максималната продължителност да е около петнадесет минути. Важна е не продължителността, а качеството..... Добър знак, че се приближавате към устойчиво медитативно равновесие е ако престанете да чувствувате как тече времето...”*

*Лекция на ХІV – тия Далай-ламы: http://ariom.ru/litera/dalailama/dalai-02.htm


І.15 Безпристрастността (Wairagyam) e отсъствието на желания за притежание и власт върху видими и невидими неща.
“drstanusravika-visaya-vitrsnasya vasikara samjna vairagyam”


Безпристрастността е резултат от стремежа за освобождаване на “Аза” от привързаността му към телесното, емоционално-чувственото и разсъдъчното. Това не е тяхното примитивно отричане, а освобождаване от зависимостта към тях. Зависимости, като пристрастност към алкохол, наркотици и др., напълно преграждат пътя на Йога. Борбата с тях, все пак е възможна. Според Vivekananda “единственият способ за надмогване над зависимости е постоянното ангажиране на съзнанието с възвишени мисли”.

І.16 Пълното освобождаване от гуните се постига чрез опознаване на Пуруша (Пуруша-Атман).
“tat param purusa-khyater gunavaitrsnyam”


Гуна (Guna) е понятие с широк множествен смисъл, но в Санкхя то означава една от трите сили, които обуславят развитието на Пракрити. Те са sattva - чистота, светлина, хармония, rajas - страст, активност, движение и tamas – пасивност, инерция, тъмнина. Гуните обвързват душата с тройна верига, в която участието им не е равно. Понякога една от тях може да е преобладаваща. Трите гуни никога не действуват по отделно. Те се подпомагат една друга. Всички субстанции на Пракрити (Природата) ги съдържат в различни пропорции. Когато сатва е доминираща съществува мир, спокойствие и единение. Раджас е активност, пораждаща развитие, борба и разединение - любов и омраза, добро и зло, симпатия и антипатия. Тамас е задържаща активността сила, водеща до застой и пасивност. Тъй като Човекът и космосът са копие един на друг, тези Гуни действуват, както в Природата, така и в отделния човек. В зависимост от това коя от тях е доминираща, неговия характер се определя като: тих, спокоен, благороден и възвишен (сатвичен тип); активен, усърден и избухлив (раджастичен тип); мързелив, безотговорен и примитивен (тамастичен тип).
Йогинът се освобождава от действието на гуните ако индивидуалния му дух се разпознае като свободен дух и се освободи от робството си спрямо желанията, произтичащи от “Егото”.


І.17 Савитарка, Нирвитарка, Савичара, Нирвичара образуват Сампраджнията (Samprajnyata) Самадхи.
“vitarka-vicaranandasmitanugamat sampra jnatah”


В Сампраджнията самадхи съзнанието се концентрира върху обекти свързани с 24-те еманации на Пракрити, класифицирани в коментара към сутра І.7. По отношение на обектите на концентрация този вид самадхи се разделя на следните групи:

Савитарка (Savitarka) е концентрация, при която обектите са материални форми, разглеждани във времето и пространството. Опознавайки принципите и проявленията на материята, йогинът придобива власт над Природата. Но от тази власт не произтича, че той е свободен защото властта е удовлетворяване на лична воля и усилва “Егото”, а това винаги води към привързване, а не към освобождение.
Като се има предвид битността на йогина, ние смятаме, че мнението на редица коментатори на Патанджали, за придобиването на власт над природата, е силно преувеличено. Тук по-скоро става дума за опознаването на конкретните проявления на природата, в тяхната цикличност и стихийност, и съобразяването с тях.

Нирвитарка (Nirvitarka) е концентрация, която се различава от Савитарка само по това, че обектите се изследват извън времето и пространството. Това дава възможност да се изследва обекта сам за себе си, като система със структура съставена от грубите елементи – земя, вода, огън, въздух и етер и техните частици.

Савичара (Savichara) е концентрация, при която обектите са съставени от фини елементи (Tanmatra), разглеждани във времето и пространството. Това дава възможност на йогина да почувства и осъзнае какво е влиянието на фините космически енергии и тези на другите хора върху неговото съзнание. Особен вид обекти са фините енергии, които се обменят между йогина и външния свят.

Нирвичара (Nirvichara) е концентрация, която се различава от Савичара само по това, че обектите се изследват извън времето и пространството. Това дава възможност на йогина да опознае фината енергийна структура в самия себе си. Особен интерес, като обекти, представляват фините центрове (чакри) и фините енергии Айда, Пингала, Шишумна (Ida, Pingala, Sushumna) и др., както и техните фини проводници - нади (nadi). Както фините енергии, така и фините проводници и центрове не са материални проявления.

В оригиналният текст на “Иога сутри” е използувана друга по-стара терминология за означаване на горните четири вида самадхи, а именно: Витарка (vitarka), Вичарка (vicarа), Aнанда (ananda) и Aсмита (asmita).


І.18 В Асампраджнията (Аsamprajnyata) самадхи съзнанието опознава Отвъдното (Пуруша-Брахман).
“virama-pratyayabhyasa-purvah samskara-seso 'nyah”


Човек, който практикува Сампраджнията Самадхи е освободен от проявите на Природата и на тялото си, но все още не е напълно свободен. Той все още не познава Отвъдното. Това познание се постига в Асампраджнията Самадхи с изчистване на съзнанието и със снижаване на активността на телесните функции до биологичната граница отделяща живота от смъртта. В Асампраджнията самадхи, всички противоположности, включително доброто и злото, престават да съществуват. Йогинът не различава себе си, нито като мъж, нито като жена. Той загубва представа за времето, за това, че се е родил и че един ден ще напусне света. Миналото, настоящето и бъдещето са се проникнали взаимно. Той не изпитва нито телесни, нито духовни потребности. Над него няма никой, защото космическата йерархична пирамида на значимостите, за него вече не съществува. Той е в блаженство, извън терора на времето и противоположностите.

Това е най-трудната концентрация. При нея се изисква пълен контрол върху биологичната и психическата енергия, което е свързано с много продължителна и усърдна подготовка, включваща и строг аскетизъм. Много малко йогини достигат до тази степен. Ако обаче са постигнали Сампраджнията Самадхи те са увеличили шанса си за освобождение в следващите си прераждания. Асампраджнията Самадхи не е състояние на сън, нито на ментална активност с врити на празнотата (І.10). По време на концентрацията на съзнанието в Асампраджнията Самадхи йогинът се доближава до Пуруша-Брахман. Понякога това състояние се постига и спонтанно при екстремни ситуации. Според Хегел (Vorlesngen Uber die Geshichte der Philosophie, Zweiter Band) “при умиращи, в болестно състояние, при каталепсия, може да стане тъй, че човек да познава връзки, да знае нещо бъдещо или настоящо, което съгласно връзката на разсъдъка е напълно недостъпно за него”. Връщането им към живота се съпътствува от изцяло обновена и просветлена ценностна система. След време обаче, поради не полагане на грижи за духа, повечето от тях се завръщат отново към предишното си състояние. Вероятно когато в сутра І.19 се казва, че някои са йогини по рождение, Патанджали допуска, че съдбата предлага и други пътища за освобождение на духа, освен пътя на Йога.

Платон също описва съзерцание, подобно на Асампраджнията самадхи. Според него раждането и смъртта са две крайните точки от затворените цикли на безсмъртните души. Между тези крайни точки съществуват междинни състояния, които не могат да се определят нито като живот, нито като смърт. В подобно съзерцание мъдрецът “е застанал на пътеката, която отделя живота от смъртта и не мисли за телесните радости” . “Преди да се родят в човешки вид душите ни са живели извън телата ни, били са разумни и са получавали знания” (Platonis Phoedo). “Попадайки в тялото душата забравя за своята небесна родина. Земната красота е само жалък отблясък от небесната. Но въпреки това тя може да припомни на душата за небесното й съществуване и тогава душата започва да тъгува по небесната си родина. Ето защо когато човек е в съзерцание и наблюдава истинска красота той може да изпадне в екстаз и да пожелае да полети и излезе от тялото си. Влизайки в подобно състояние душата получава висше наслаждение, което е по-голямо от това, което получава от музите (изкуствата). В това състояние се получава и умение за пророчество” (Platonis Phoedrus).


І.19 Някои са йогини по рождение.
“bhava-pratya yo videhaprakrtilayanam”


Според Хегел (Vorlesngen Uber die Geshichte der Philosophie, Zweiter Band, B.Socrates), за Сократ се знае, че често изпадал в състояние на вцепенение, състояние в което изглеждал като умрял. Веднъж по време на един военен поход потънал в дълбоко размишление и стоял неподвижен цял един ден и една нощ, докато изгряващото слънце не го изкарало от състоянието му на екстаз. Говори се и за “демона” скрит в него, който му казвал какво да прави. Самият Сократ е твърдял, че чува божия глас. Неговите приятели споделят, че той не лъже, защото предсказанията му винаги се потвърждавали. Хегел изразява мнението, че “демона” на Сократ е мост между индивидуалния му дух и абсолютния дух. За Сократ се знае, че е бил напълно освободен от “Егото”. От жизненият път на Хегел и творчеството му върху Духа, Свободата и Логоса се вижда, че в широкия смисъл на думата и той изповядва идеи, относно връзката между индивидуалния и абсолютния дух, сходни в някои аспекти с тези между Пуруша-Атман и Пуруша-Брахман. До своята философия върху “феноменологията на духа” той е достигнал самостоятелно, без да следва определени традиции, доктрини, практики или гуру.

І.20 Другите достигат Самадхи с вяра, упоритост, всеотдайност, мъдрост и търпение.
“sraddha-virya-smrti-samadhi-prajnapurvaka itaresam”


І.21 Успехът зависи от усилията.
“tivra-samveganam asannah"


І.22 Успехът е нищожен, добър или значителен, [в зависимост от използуваните практики и вродените качества].
“mrdu-madhyadhimatratva't tato 'pi visesah”


І.23 [За бързината на успеха спомага] и предаността към Ишвара (Istwara).
“isvara-pranidhanad va”


Бивайки последовател на класическата философска система Санкхя, Патанджали не споделя идеята за съществуването на Бог. В произведението му “Йога сутри”, образа на Ишвара е по-скоро образ на Йога учител (гуру), отколкото на господар над универсума и хората. Поради тази причина той е бил подложен на критика от страна на ранните коментатори ведантисти Vyasa и Shankara, а по-късните му преводачи и интерпретатори, най-често се отклоняват от самото произведение и приспособяват образа на Ишвара към доминиращите, през последните две хилядолетия, индуиски мировозренчески представи. Според Garbe (Aniruddha’s Commentary on the Original Parts of Vedantin Mahadeva’s Comentary on Samkhya Sutras. Calcuta, 1892; Samkhya und Yoga, l S. Grundriss der Indo-Arisch. Philologie und Altertumskunde. Bd. 3, H. 4, Strasburg, 1912) “[късните] коментари [на “Йога сутри”], отнасящи се до бог, стоят по-особено и са в явно противоречие с идеите на Санкхя”. Голяма част от коментаторите на Патанджали приемат Ишвара като лично божество на йогина, което е в противоречие с философската основа на произведението.

В настоящия труд ние няма да търсим обща консенсусна логика в множеството разнообразни и взаимно изключващи се интерпретации на образа на Ишвара. Вместо това ще се обърнем към самото произведение и философската система, върху която то е изградено. В индийската философско-религиозна литература зад името Ишвара се крие множество от понятийни значения. Най-употребяваните от тях са: върховно начало, върховен дух, Върховно познание, Шива, Бог, един от Рудрите, Бог на Любовта, числото 11, господар, учител, любим, принц, съпруг, гуру, различни персонификации на женския принцип и много други. В съответствие с контекста на произведението, повечето от тях могат да бъдат отхвърлени веднага. В буквалния превод на сутра І.24 конкретно се посочва, че Ишвара е един “специален Пуруша”: “purusavisesa isvarah” (букв. специален Пуруша Ишвара)”. От тук произтичат само две взаимно изключващи се възможности, едната, че той представлява един индивидуален дух Пуруша-Атман, а другата, че той е едно проявление на абсолютния дух Пуруша-Брахман. Според Eliade Ишвара в “Йога сутри” е изначален Пуруша-Брахман. Наистина в сутра І.25 Ишвара се определя като носител на върховно знание, което го приближава към Брахман, но от друга страна в сутра І.26 той се определя и като гуру – “sa purvesam api guruh kalenana vacchedat (букв. преди всеки друг гуру [във] времето преподава свещено знание)”, нещо което в Санкхя не е съвместимо с представата за един безтелесен, чист дух, напълно отделен от Пракрити (материята), какъвто е Брахман. Следователно е много по-логично Ишвара да се разглежда като е един специален Пуруша-Атман (индивидуален дух).

Една основна концепция във философската система Санкхья и Веда е, че в развитието си, още от самото сътворение, природата се стреми към хармония и ред. Започвайки съществуването си от природни форми, в които духът не се изявява, тя постепенно се самоусъвършенствува и чрез растенията, животните и човека все по-силно и по-силно откроява неговото присъствие. Това открояване на духа е най-силно при човека. Съгласно Санкхя, индивидуалният дух може да бъде в различни стадии на освобождение от Пракрити. Подобно на едно училище, в което с всяка следваща учебна година се преминава в по-висок клас, така и в универсума, с всяко свое прераждане, индивидуалният дух все повече и повече се осъзнава и освобождава от кармата, и все повече се приближава до Пуруша-Брахман. Така той неминуемо, в безкрайността на времето, все някога достига до своето последно, финално прераждане и се превръща в Брахман. В своето последно телесно проявление индивидуалният дух е в състояние “transcendo”, в състояние на преход на границата между Реалността и Отвъдното (Битието и Небитието). В сутра (І.24) за Ишвара се казва, че е освободен от кармична зависимост – “klesakarma vipakasa (букв. - страдание карма свободен)”. Следователно, в духовното му развитие, за него е останала една последна, единствена крачка, чрез акта на освобождение от телесната си обвивка да прекрачи границата на реалността и да се сублимира в Брахман.

Платон (Platonis Phoedo) описва Сократ, като духовен учител, напълно освободен от “Егото”. Душата му не се страхува от смъртта и след осъждането му на смърт от атинския съд, очаква с копнеж завръщането си в небесната родина, там където освободена от оковите на тялото тя ще се слее с всеобщия дух.

Впрочем проблемът за контакта между хората и абсолютното начало е разрешен по възможно най-добрия начин в християнската митология с образа на Исус. Бивайки в състояние на преход между две реалности, той е едновременно бог и човек, дух и материя, духовен учител и водач – “Никой, кога и да е, не е видел Бога; Еднородния Син, който е в лоното на Отца, той го Изяви” (Йоан І.18); “... нито познава некой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да го открие” (Матея 11.27); “И словото му стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата му, слава като на еднородния от Отца, пълна с благодат и истина” (Йоан І.14). Абсолютният дух е недостъпен за човешките сетива. Единствено само духовен учител, който е на границата между реалността и отвъдното може да свидетелствува за него. В четирите евангелия дванадесетте апостоли многократно се споменават като “ученици” на Исус, а самите те се обръщат към него с думата “Учителю”. Исус Христос е техния духовен учител, техния “гуру”. Съгласно Матея 5.48 той отправя категоричен призив към тях: “И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец”. Тази идея, като цел в живота на християнина, е тъждественна с целта на Йога – стремежа на йогинът да се превърне в Пуруша –Брахман, съвършен чист дух, напълно освободен от веригите на “Егото”. Християнската догма за трансформацията на същността на Христос в Слово, позволява на последователите на учението му, чрез Словото, да осъществяват личен контакт със същността на Исус Христос на всяко место и във всички времена (векове). Словото се разпространява, от човек на човек и от поколение на поколение. Въпреки сходствата, същностите на Ишвара и Исус Христос не са тъждествени. Христос изначално принадлежи към двата свята, без това да е резултат на развитие и самоусъвършенстване. В духа на казаното, в “Йога сутри” на Патанджали, ние приемаме, че Ишвара е метафизична същност, която подобно на Исус Христос се разкрива пред йогините като висше познание за границата, от която крайно-мерното човешко съществуване прелива и се сублимира в безкрайността на абсолютния дух. В съответствие с припципите на философската система Санкхя, Ишвара не е бог, а индивидуален дух, който в кармичната верига се е усъвършенствувал и достигнал до границата на своето развитие като Пуруша-Атман. Той все още съществува в телесна обвивка, но е напълно освободен от кармична зависимост и напълно контролира “Егото” си.


І.24 Ишвара е един специален Пуруша, кармично освободен от страдания, действия и желания.
“klesa-karma-vipakasayair aparamrstah purusa visesa isvarah”


Предвид съществуващите в литературата различни гледни точки относно метафизичната същност на Ишвара, в тази сутра ние се придържаме към буквалния й превод, който е: “от страдания, карма, желания свободен, Пуруша специален, Ишвара”. Смислово тъждествена с оригиналния санскритски текст е превод-интерпретацията на Vivekanada (Complete works of Vivekananda, Vol. I, Calcutta, Advaita Ashrama 1963-1966): “Ишвара е Пуруша от особен вид, свободен от страдания, действия, техните резултати и желания”. Коренно различна и много далеч, по смисъл, от буквалния превод е превод-интерпретацията на Krishnamacharia: "Бог е висше същество, действията на който са непогрешими"

І.25 В него (Ишвара) е зародишът на безграничното знание.
“tatra niratisayam sarvajnabijam”


І.26 [Ишвара е] учител (guruh) от най-дълбока древност [и учител на бъдещите учители].
“sa purvesam api guruh kalenana –vacchedat”


Пуруша-Атман се състои от безброй много индивидуални духове, намиращи се в различни степени на самоосъзнаване и освобождение от Пракрити. Ето защо в тази безкрайна множественост се допуска съществуването и на чисти духове, напълно освободени от “Егото”, достигнали в своя кармичен път до последното си прераждане. Те са на границата с отвъдното и със своите познания и опитност са духовни учители на всички хора и други духовни учители, които все още не са завършили своето кармично развитие. Ишвара е тяхното обединително наименование. В Санкхя и в Йога не се дискутира какви са реалните шансове за трансформирането на един индивидуален дух в Пуруша-Брахман. Възможно е за това да са необходими неизчислим брой прераждания, но дори и само едно на хиляди години да се случи, то изцяло променя общия дух и историята на човечеството.

І.27 Името [на Тат] е Пранава.
“tasya vacakah pranavah”


Съгласно Kathopanishad Тат* (Tat) е единението на Атман с Брахман, началото и краят на всички неща, а също и “неизразимо, висше блаженство”. Пранава (Pranawa), от своя страна, е комбинацията от трите звука A, У, M. Според Веда те са най- древните звуци. Приема се, че са синтез от 50 – те звука на говоримата санскритска реч, а и от всички природни звуци. В Taittiriya Aranyaka 8.1 “AУМ е всичко”, миналото, настоящето, бъдещето, Брахман и Атман. В древно египетската “Книга на мъртвите” подобна всеобхватност се приписва и на бог АтУМ: “той е бил, е и ще бъде и след края на света”. “Той е начало и край на всички неща”. Също и християнският бог е началото и краят на всички неща: “Аз съм АЛфа и ОМега, казва Господ Бог, Който е, Който е бил и Който иде, Всемогъщият” (Откр. Йоан І.8). Тук нещата имат двоен смисъл. От една страна, че Бог е тъждествен с алфа и омега като символика за това, че той е абсолютно всичко, от началото (от алфа) до края (до омега), а от друга страна, че той е тъждествен с тях и от гледната точка на това, че от алфата до омегата е подреденият фонетичен код на Словото, а самият той е и Бог Слово (Йоан 1.1). Така представата в Taittiriya Aranyaka, че една фонема може да символизира всичкото, намира паралел на сходство и в древно египетската, и в християнската митологии.

Мантрите АУМ, ОМ и Онг (Ong) са артикулационно тъждествени, тъй като звуците “A” и “У”, при концентрация в Сангяма (виж ІІ.4), се синтезират в звука “О”. В акустичния спектър, форматните тонове на трите гласни са близко един до друг, а форматният тон на “О” е в среда между А и У. Съгласно Kathopanishad 1.2.15-17, АУМ се проявява като “Оng”. Също и според Goswami (Laya Yoga, Routledge and Kegan Paul, Boston, 1980) “М” се трансформира в “(ng)”. Това е така защото при мантра медитация, за да се блокира безсъзнателния стремеж на езика да артикулира, той се заключва, заедно с устните, като върхът му се поставя между зъбите на горната и долната челюст. Това е единствената правилна техника за произнасяне на мантрата “OM”. Така при произнасяне на АУМ, ОМ и Онг се получава един и същ артикулационен резултат, звукосъчетанието “Онг”. Със заключването на езика се получава характерната вибрация на носовата и синусовата област, съпътствуваща правилното произнасяне на мантрата. За ритуални цели ОМ се произнася като АУМ, но и тогава в края на произнасянето й върхът на езика трябва да се намира между зъбите за да се получи вибрацията. Вярва се, че тя оказва положителен психо-соматичен ефект.

Мантрата “ОМ” е използувана още преди повече от 5 000 г. от шумерските жреци. Според Devananda (Meditation and Mantras, Om Lotus Publ. Company, New York, 1978) с миграцията на арийските племена от Евразия на изток, тя се пренася в древна Индия заедно с техните ритуали и митологични схеми. В текст, записан върху шумерска глинени плочка, се споменава за идол наричан “ОМен” (ОМеn). Халдейските астрономи възхвалявали на арамейски език своя бог Bel (Бел) и богиня Beltis (Белтис) със свещената дума ОМен. В древен Египет, култът към въздуха, вятъра и невидимото движение се персонифицира с древното божество АМОН ( Оmен, Amon, Аmеn, Аmin, Аmoun, Аmmon). Постепенно то се превръща в първо божество в древно-египетския пантеон и се интерпретира като “дъх който дава живот”. Словото Амин (Omen, Amen) се среща в Царете ІІІ.1.36 като фонема предхождаща израза “така да повели господ Бог..”. В конкретната му употреба в този пасаж от Библията, отсъствува всякакъв смисъл, но сугестивното му фонемично въздействие е близко до това на АУМ. В Япония, последователите на будисткото учение “Чистата земя” (Amida, Amideva) вярвали, че дори едно произнасяне на мантрата “ОМ-ito-fo” оказва просветляващо въздействие. В пантеона на ацтеките “OMe-teotl” e името на върховното божество. Като имена на митични персонажи в “Книгата на Мормон” присъствуват фонемите: АМон, ОМнер и ОМний.

Една възможна гледна точка за широкото използуване на комбинациите от звуците А, О, У, М в мантри и свещени имена е приемането, че в тях е скрит, недостъпен за разума, свещен смисъл, а друга по-прозаична гледна точка е това, че в сравнение с останалите гласни и звучни съгласни, произнасянето им се съпровожда с минимално артикулационно мускулно напрежение, което води до релаксиращ ефект и засилване на сугестивността.

*Буквалният превод на санскритската дума Tat e “това, то”, но също означава и “всичкото”, обединителното изначално, общата причина за всичко съществуващо.
………………………………………………………………………………………

Изтегли пълния текст на Йога Сутри - Samadhipadah в PDF format!
ПОЗА ЗА ЙОГА МЕДИТАЦИЯпоза за медитация


Състояние на медитация
в позата Н. Петров, Созопол, 2007 г.
Книжарници разпространители:

"Изд. Медицина и Физкултура" - търсене със заглавие: Йога философия и практика;
"Пингвините" - търсене със заглавие:
Йога философия и практика;
"НАТФИЗ" - на ул. Ст. Караджа № 20 и ул. Раковски № 108А, Тел. (+359 2) 923 13 57;
"НИСИМ", София, бул. Васил Левски № 59, Тел. (+359 2) 981 19 12, GSM 088 877 80 29
"НОВА ЕПОХА", София, ул. 6-ти септември № 28, Тел. (+359 2) 981 98 98, GSM 088 981 98 98;
Книжен пазар "Площад Славейков" - сергия 22, GSM 0894 319 318 .

В случай на проблеми, при търсене на книгата, изпратете съобщение на е-mail: еon7@abv.bg   или се обадете нa GSM 0898 707 683.


Home   Contacts
Google


Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional