picture
                 home    contacts

SITE OF YOGA AND MEDITATION                             

Yoga Meditation on the Beach - Greeting of the Sunrise                           Each welcomed Sunrise gives sensation for a new Beginning of Nature and Human as well.
Всеки посрещнат изгрев е усещане за едно ново начало, за ново сътворение – на природата и на човека.


click to extend picture “Fiery chaos (Tapas) appears in the moment of Great Beginning (Mahat).“

“В момента на великото начало (Mahat) се породи огнен хаос (Tapas).”

Rigveda        

click to extend picture

“The laws (Rita) and Cosmos (Bhava) were borne from the inflamed Heat. The night is borne so. Uneasy Ocean was borne so. From the ocean Time, the master of everything, composed by days and nights, was borne. Then Sun, Moon, Earth and Space appeared; then light.”

“Законите (Rita) и Природата (Bhava) се родиха от възпламенилата се топлина. Така се роди нощта. Така се роди неспокойният океан. От океана се роди времето (годината) състоящо се от дни и нощи, господар на всичко живо. Сътвориха се последователно Слънцето, Луната, Денят, Нощта и Земята, и въздушното пространство; след това светлината”.

Rigveda        

click to extend picture

“Observing Prakriti in her fiery state, after crossing with her, Purusha-Brahman recognized that, step by step, she is organized as harmonic creature, as gradually the disorder and the chaos surrender and the Reason and Truth are formed. For Purusha, Prakriti appears as mirror in which he sees himself, his own reflection in the world of Matter.“

“Наблюдавайки Пракрити след съединението си с нея, в нейното начално, огнено състояние и в нейното развитие, Пуруша-Брахман осъзнава как в нея се създава хармония и ред, как постепенно безредието и хаоса отстъпват, как постепенно се оформя Разум и Истина. За него Пракрити е огледало, в което той вижда себе си, своето отражение в света на материята.”

according Sankhya        

click to extend picture “[By concentration] in Sangyama on the Sun (Surya) [the Yogin obtains] knowledge about Bhuvana (Cosmos) [and about himself as well]; (bhuvana = World, space, base, ….).“

"[С концентрацията] в Сангяма върху Слънцето (Surya), [Йогинът получава] знания за космоса (bhuvana = свят, космос, дом и др.) [и контрол върху енергията на Pingala] (bhuvana = свят, космос, дом и др.). ”

“bhuvana-jnanam surye samyamat” – sutra ІІІ.27 of Patanjali        

click to extend picture

According to Sankhya, the man is the highest inspiration of the “love” between Purusha and Prakriti. Cosmos and Man copy each other. There is isomorphic relationship between Man and Cosmos. All cosmic principles of the Vedic pantheon, personified with Suria (the god of the sun), Soma (the god of the moon and the invisible spiritual forces), Druve (the god of Polar Star and the steady state), Varuna (the god of the water and the invisible forces), Vayo (the god of the air and the wind), Indra (the master of all) have analogue in the fine human structure. The body of the human represents a home (bhuvana) for different fine forces. By concentrartin on the natural principles, the Yogin activates and controls the fine energies within his own body.

Според Санкхя, Човекът е най висшето-творение от “любовната” връзка на Пуруша с Пракрити. Той и Космоса са сходни един с друг. Всичко което го има в Космоса го има и в човека. Всички космически сили от ведическия пантеон, персонифицирани със Сурия (бог на слънцето), Сома (бог на луната и скритите духовните сили), Друве (бог на полярната звезда, постоянството и равновесието), Варуна (бог на водата и невидимите сили), Вайо (бог на въздуха и вятъра) и Индра (господар на всички) имат свои аналози в фината структура на човека. Ето защо тялото на човека представлява дом (bhuvana) за различни фини енергии. Концентрирайки се върху природни сили Йогинът събужда и управлява фините енергии в самия себе си.

Pose of Mahavira carrying the Gandhamanda rock.
Позата на Mahavira, в която той държи над себе си скалата Gandhamanda.

click to extend picture By controlling the internal fine energies, the Yogin keeps excellent shape of the body even in his late age.

Овладял вътрешните енергии в самия себе си, Йогинът подържа тялото си в отлично състояние, дори до късна възраст.

according Yoga        

click to extend picture At the time after the Sunrise the space is reach with accumulated Prana. This is the best time for meditation among the nature.

В часовете след изгрева пространството е изпълнено с прана. Това е най- подходящото време за медитация сред природата.
click to extend picture Before meditation the Yogin executes isometric exercises for the abdominal muscles, for the anal sphincter, the scrotum and intensities - uddiana bandha, nauli madhyama, nauli vama, nauli dakshina, anal and ureter contractures.

Преди медитация Йогинът изпълнява изометрични упражнения за абдоминалната мускулатура, сфинктерите и скротума – uddiana bandha, nauli madhyama, nauli vama, nauli dakshina, също и анални и уретерни контракции.
click to extend picture The Yogin occupies an available pose for meditation. Sidhasana is recomended . The back stands. The head is pillowed broadly ahead, so that the chin to rest on the breasts. The body relaxes. The eyelids are loosed. In this state, semi closed, they must stay during the contemplation. The eyes are directed to the navel, but without concentrating on him. The wrists slacken in the lap by the palms up, as the left wrist is on the rights. The thumbs are parallel. The mantra Ong (Om) could be said at exhalation mentally. The mind is concentrated on idea of the infinity and the essence of Om.

Йогинът заема удобна поза за медитация, най-добре - Сидхазана (полулотос). Гръбнакът се изправя. Главата се отпуска свободно напред, така че брадичката да се опре на гърдите. Тялото се отпуска. Отпускат се клепачите. В това състояние, почти затворени, те трябва да останат по време на медитацията. Погледът се насочва към пъпа, без да се фокусира върху него. Китките се отпускат в скута с дланите нагоре, като лявата китка е върху дясната. Палците са успоредни един на друг. При издишване може да се произнася мислено мантрата “Ong” (ОМ). Тогава мисълта се насочва към безкрайността и същността на OM.
click to extend picture Because of the change of the bio-field around the Yogin it is possible some unknown individual to join him.

Поради благоприятното изменение на биополето около Йогина, е възможно, някое непознато същество да се присъедини към него.
click to extend picture A late post meridiem foreshore on Sozopol-September 2007. The sun is going to sunset.

Късен следобеден плаж в Созопол – септември 2007 г. Слънцето се готви да залезе.


Posed by Nikola Petrov
Photographs of Rosy – R.A.L.

Copyright©Nikola Petrov 2007                                

Google