SITE OF YOGA AND MEDITATION

                                          Etymology of the idea of Meditation

 

 

 

 
     Home   Contacts 

 

ЕТИМОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЕТО МЕДИТАЦИЯ

 

 

Латинската дума “Meditatio” означава размишление в състояние на вглъбяване. До ХІІІ в. в Англия, тя се е използувала само от латински говорещото елитарно съсловие. В съвременния английски език, понятието “медитация” се отнася до извънредно широк кръг дейности свързани с религиозни и философски практики, създаването и консумирането на изкуство и т.н. Поради тази причина понятийният й смисъл е силно размит. Според едни целта й, като практика в Йога, е сублимирането на “Аза” във върховното божество, според други получаване на правилно познание, а според трети освобождаване от кармична зависимост.

Според Webster's Dictionary (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/meditation), в Йога, английската дума “Meditation” съответствува на санскритската дума “Dhyana”. Това определение обаче, не е прецизно, защото на друго място в същия текст се указва, че и “Samadhi” е форма на медитация, от което следва, че Самадхи е вид Дхиана, но това не е така, тъй като в “Йога сутри” на Патанджали, Самадхи се посочва като следваща, след Дхиана степен.

Нашето мнение е, че по отношение на Йога, английската думата “Meditation” е най-близка до санскритската дума Сангяма (Sangyama), която съгласно ІІІ.4 от “Йога сутри” се определя като:

“Трите Дхарана, Дхиана и Самадхи, заедно образуват едно – Сангяма (Sangyama).”

Според нас, в българския език, най-близко до английското понятие “Meditation” e понятието “вглъбено съзерцание”.

За пръв път в българската литература, по йога и другите източни древни практики за самоусъвършенствуване, понятието “медитация” се появява в книгата “Самовнушението в древността и днес”, Н.Петров, 1983. До тогава се използува понятието “концентрация” (Упражнения на йогите” на А.Миланов, И.Борисова, 1961; Йога” на В.Евтимов, 1981 и др. автори).

 

 

 

Опитайте медитация с мантрата ОМ и видеоклипа на Wailana !